Usutunnistus

Evangeelsed kristlased tunnustavad Kolmainu Jumala ilmutust, mis on antud Pühakirjas – Uues ja Vanas Testamendis ja tunnistavad ajaloolist usku evangeeliumisse, mis selles on esile toodud. Siinkohal nad kinnitavad järgmisi õpetuspunkte, mida nad peavad määravaiks, et usust õigesti aru saada ning mille tulemuseks peaks olema vastastikune armastus, praktiline kristlik teenimine ning evangeelne tegevus.

  • Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu suveräänne ja armulik tegevus loomises, alalhoidmises, ilmutuses, lunastuses ja viimases kohtumõistmises.
  • Pühakirja jumalik inspiratsioon ja sellest tulenev nende täielik usaldatavus ja ülim autoriteet kõigis usu ja käitumise küsimustes.
  • Üleüldine langenud inimese patusus ja süü, mis teeb temast Jumala viha ja hukkamõistu aluse.
  • Lihakssaanud Jumala Poja asendusohver on ainus ja täiesti piisav alus lunastuseks süüst ja patu võimusest ja selle igavikulistest tagajärgedest.
  • Patune mõistetakse õigeks üksnes Jumala armust usu läbi Kristusesse, kes löödi risti ja tõusis üles surnuist.
  • Püha Vaim teeb inimeses valgustavat, uuendavat ja pühitsevat sisemist tööd.
  • Kõikide usklike preestriseisus, kes kuuluvad universaalsesse Kogudusse, Ihusse, mille peaks on Kristus. Kogudus on pühendunud Tema käsule kuulutada evangeeliumi kogu maailmas.
  • Issanda Jeesuse Kristuse isikliku ja nähtava, väelise ja aulise tagasipöördumise ootus.