Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal!

Eestimaa kristlike kirikute ja kogudustena me tunnistame ühte usku Kolmainu Jumalasse. Üheskoos me kuulutame kõigile eestimaalastele Issandat Jeesust Kristust, kelles on lepitus ning rahu. Me kõik vajame tervendatud suhet Loojaga ja üksteisega ning lootust ja perspektiivi tulevikuks. Kristuse kuulutamine on see evangeelium ehk rõõmu­sõnum, milles saavad meie rahva ja iga üksiku inimese vajadused ja ootused täidetud. Me usume, et Jumal kutsub kiriku kaudu osa saama täisväärtuslikust ja igavesest elust. Kristusele ustav kogudus on suunatud ühiskonna poole teeniva kogu­konnana. Me tunneme vastutust ühiskonna ees, mis peab saama nähtavaks meie usu ja tegude ühtsuses.

Oma sõnumi me võtame kokku järgmiselt:

1. Kristlike kirikute ja kogudustena me oleme kõigiti püüdnud järgida oma kutsumust kuulu­tada Kristust ning õpetada inimesi täitma Jumala tahet. Kuid me oleme seda kutsumust järgides tegutsenud killustatult ning mõnikord üksteise vastu. Kristlaskonna killustatus ei väljendu ainult õpetuse ja kirikukorra erisuses, vaid on põhjustatud ka meie kõrkusest ning enese õigemaks pidamises teisest. Ühise tunnistuse puudumine on kahjustanud Kristuse evangeeliumi usutavust ja vastuvõttu ühiskonnas.

2. Eestimaalased on vabad ise otsustama oma usulise kuuluvuse üle. Märgatav osa rahvast on ristitud Jeesusesse Kristusesse Kolmainu Jumala nimel, paljud puutuvad kokku kristliku sõnumiga usuõpetuse, kristlaste isikliku tunnistuse ja mitmete meediakanalite kaudu. Meie kultuuris on säilinud kristlikud mõjutused, mis väljenduvad kommetes, rahvapärimustes, kunstilises loomingus või traditsioonilistes väärtushinnangutes. Ent koos võõrandumisega usust isikulisse Jumalasse tekivad sageli vastandumised meie sajanditepikkuse kristliku ajaloo ning inimeste tänapäevaste usuliste arusaamade vahel.

3. Kristlike kirikute ja kogudustena ühendab meid tunnistus Jeesusest Kristusest, kes on Igavene Jumal, kes sai inimeseks, kes kannatas meie pärast ristisurma, kes äratati üles surnuist ning valitseb Issandana ja kes tuleb taas. Kristust kuulutades me kutsume inimesi uskuma, pöörduma, laskma end ristida ning saama Jumala rahvaks. Kuulutus Kristusest suunab meid hoolivusele üksteise, kogu loodu ja Looja vastu. Me tunnistame sellest, et Jeesus Kristus annab vabaduse loobuda kurjusest ja leida lepitus Jumala ja üksteisega. Me tunnistame Jumala tingimusteta armas­tust ning kutsume Eestimaa rahvast pöörduma Jumala poole. Leides Jumala, leiame ka üksteist.

4. Sõnum Kristusest on paljudele inimestele tundmatu. Patususe tõttu on Jumala-sarnasus inimestes moondunud ja asendunud enesekesksusega, nii et inimesed ei armasta Jumalat ning teist inimest nii nagu peaks. Ometi Jumal ei lakka kunagi inimest otsimast ja aitamast. Seetõttu otsime meiegi vastuseid muutuvas maailmas, et evangeelium oleks kuulutatud tõepäraselt ja rakendatavana igapäevaelus. Me usume, et Jumala vastus elu küsimustele väljendub nii vaimulikes kui ka füüsilistes reaalsustes, mistõttu me palvetame inimeste vajaduste ning tervise eest. Evangeelium peab saama inimeste isiklikuks kogemuseks.

5. Meie ajaloolise kujunemise iseärasustest tuleneb see, et kirikute poolt edastatav sõnum sisaldab erinevaid rõhuasetusi. Meie kuulutus on suunatud usu vastuvõtmisele, Pühakirja järgimisele, isiklikule pöördumisele ja kõlbelisele elule, uuestisünnile ning armastustegudele, Püha Vaimu uuendusele ja Jumala kogemisele igapäevases elus, osadusele Jumalaga püha­des armuvahendites, Jumala austamisele ning Jumala sarnaseks saamisele. Me püüame üheskoos selle poole, et meie kuulutus oleks terviklik, selleks täiendades ja abistades üksteist.

6. Kõigi Eesti kristlike kirikute ja koguduste ühine Kristuse tunnistamine kogu Eestimaal on vajalik. Ühine tunnistamine peab sündima kohalike koguduste koostöös. Me otsime jätkuvalt võimalusi üksteise paremaks mõist­miseks, usaldamiseks ja vastastikuseks abistamiseks, et edastada kogu Eestimaale ühist evangee­liumi. Me kinnitame, et kirikute ja kristlaste koostöö ei taotle välispidiste erisuste kaotamist, vaid juhindub sellest, et me kõik otsime Kristuse-sarnasust. Mida lähemal oleme Kristusele, seda lähemal oleme üksteisele.

Kirkus ja au olgu Kolmainu Jumalale – Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule!

Eesti Evangeelse Alliansi üleskutse, 2010

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga