Juhtimine

Eesti Evangeelne Allianss (EEA) on vabatahtlike ühendus, mille juhtimisstruktuur on:

Väljavõte põhikirjast:

Üldkogu:
on EEA kõrgeim juhtimisorgan, kes koguneb vähemalt kord aastas ja mille ainupädevus on:
1.      põhikirja muutmine;
2.      eestseisuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
3.      juhatuse liikmete, sealhulgas presidendi, asepresidendi ja peasekretäri valimine ja tagasikutsumine;
4.      tegevussuundade, plaanide, majandusaruannete ja eelarve kinnitamine;

Eestseisus:
on EEA kõrgeim esinduskogu üldkogude (volinike koosoleku õigustes) vahelisel ajal. Eestseisus lähtub oma tegevuses üldkogu otsustest.
1.      võtab EEA nimel vastu olulisi otsuseid ning annab juhatusele eestseisuse vahelisel ajal tegutsemiseks suuniseid;
2.      kuulab vähemalt kaks korda aastas ära peasekretäri tegevusaruande,
3.      kinnitab juhatuse ettepanekud toimkondade moodustamise ja kustutamise kohta;
4.      kinnitab üldkogu toimumise aja, koha, päevakorra projekti ja teeb juhatusele ülesandeks EEA üldkogu kokkukutsumise;
5.      esitab üldkogule vastuvõtmiseks EEA tegevuskava ning põhikirja muudatused;
6.      otsustab EEA kuulumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
7.      otsustab juhatuse ettepanekul liikme EEAst väljaarvamise;
8.      täidab teisi käesolevast põhikirjast ja üldkogu otsustest tulenevaid ülesandeid.

Juhatus:
on EEA tegevorgan, kes lähtub oma tegevuses üldkogu ja eestseisuse otsustest.
1.       täidab üldkogude ja eestseisuse kogunemiste otsuseid ning võtab EEA nimel vastu otsuseid ja avaldusi;
2.       korraldab EEA tegevust rahvusvahelisel tasandil ja teeb eestseisusele ettepanekuid rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumise ja neist lahkumise kohta;
3.       otsustab EEA liikmeks vastuvõtmise ja esitab ettepaneku eestseisusele liikmete EEAst väljaarvamise kohta;
4.       juhib majandustegevust;
5.       annab oma tegevusest aru üldkogule ja eestseisusele;
6.       korraldab liikmete arvestust;
7.       korraldab raamatupidamist;
8.       valmistab ette ja esitab eestseisule kinnitamiseks tegevuskavad ja projektid;
9.       koostab eelarve;
10.   kutsub kokku üldkogu vastavalt eestseisuse otsusele;
11.   esitab üldkogule kinnitamiseks majandusaasta aruande;
12.   esitab eestseisusele kinnitamiseks EEA osalusel erinevate organisatsioonidega sõlmitavad lepped;
13.   esindab EEAd suhetes teiste organisatsioonidega ning peab nendega läbirääkimisi;
14.   täidab teisi põhikirjast ning üldkogu ja eestseisuse otsustest tulenevaid ülesandeid, mida ei ole sõnaselgelt antud mõne muu põhikirjalise organi pädevusse.

Peasekretär:
on EEA tegevjuht.
Ta valmistab ette üldkoosoleku, eestseisuse ja juhatuse koosolekuid ja esindab kooskõlastatult juhatuse esimehega EEA-i.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga