EEA põhikiri 2022

Mittetulundusühingu “Eesti Evangeelne Allianss“

Põhikiri

 1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühingu nimeks on „Eesti Evangeelne Allianss“ (edaspidi EEA).
  2. EEA on kristlaste ühendus, kes tunnistavad Kolmainu Jumala ilmutust Piiblis ning väljendavad oma usku armastavas osaduses, praktilises kristlikus teenimises ja evangeelses tegevuses.
  3. EEA asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
  4. EEA on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest selle kohastest normatiivaktidest.
 1. Eesmärk ja põhitegevus.
  1. EEA eesmärgiks on ühendada Eesti evangeelseid kristlasi ja tegutseda Eestimaa evangeliseerimise nimel.
  2. Innustada ning teostada kristlaste vahel ühist palve-, evangelismi- ja misjonitööd nii Eestis kui väljaspool.
  3. Vahendada informatsiooni evangeelsete ühenduste ja organisatsioonide vahel.
  4. Aidata ellu viia ühisprojekte koolituseks, meedia kastutamiseks, anda välja trüki-, audio- ja videomaterjale jne.
 1. Liikmelisus
  1. EEA liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja tunnistab EEA usupõhimõtteid.
  2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku avalduse alusel.
  3. Juhatus korraldab EEA liikmete arvestust.
  4. Liikmelisus ei ole üleantav.
   1. EEA liikmed tasuvad liikmemaksu.
   2. Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse. 
   3. Liikmemaks tasutakse vabatahtliku annetusena.
   4. Liikmemaksu suuruse määrab kindlaks üldkogu.
  5. Eestseisus võib oma otsusega arvata liikme EEAst välja: 
   1. kui ta on rikkunud käesolevat põhikirja või EEA esinduskogude või juhtimisorganite otsuseid; 
   2. kui ta on sooritanud ebaväärika teo või propageerinud mittekristlikke eluviise; 
   3. kui ta on kahjustanud EEA mainet; 
  6. Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. 
  7. Otsuse liikme väljaarvamise kohta võib edasi kaevata EEA üldkoosolekule. 
 1. Liikmete õigused ja kohustused
  1. EEA liikmel on õigus
   1. osa võtta üldkogu koosolekust;
   2. valida ja olla valitud EEA juhtimis- ja kontrollorganitesse;
   3. saada teavet EEA tegevuse kohta;
   4. teha ettepanekuid juhatusele ja üldkogule;
   5. osaleda toimkondade töös
   6. astuda välja EEA-st.
  2. EEA liige on kohustatud:
   1. täitma põhikirja nõudeid ja EEA juhtimisorganite otsuseid;
   2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ettenähtud suuruses ja tähtajal.
 1. EEA üldkogu.
  1. EEA kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkogu.
  2. Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides EEA juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud eestseisuse või juhatuse pädevusse.
  3. Üldkogu ainupädevus:
   1. põhikirja muutmine;
   2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
   3. tegevussuundade, plaanide, majandusaruannete ja eelarve kinnitamine;
  4. EEA üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt kindlaksmääratud ajal ja kohas. Juhatus peab korralise üldkogu kokku kutsuma kord aastas majandustegevuse aastaaruande kinnitamiseks. Teade aja-, koha- ja päevakorraga saadetakse EEA liikmele üks kuu ette üldjuhul e-maili teel. Erivajadusel paberkandjal. Üldkogu toimumise teade peab olema kodulehel ja muudes EEA infokanalites.
  5. Erakorralise üldkogu kutsub juhatus kokku 1/10 EEA liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmisel või seaduses sätestatud juhtudel. Teade aja-, koha- ja päevakorraga saadetakse EEA liikmetele üks nädal ette.
  6. Üldkogu võib toimuda interneti vahendusel mõnes virtuaalses keskkonnas ja on õiguslik kui sellest on teatatud õiguspäraselt.
  7. Üldkogu läbiviimine.
   1. Üldkogu juhatab peasekretär või tema poolt volitatud isik.
   2. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud nõuete kohaselt.
   3. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud EEA liikmetest.
   4. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkogul osalenute nõusolek.
  8. Liiget võib esindada üldkogul teine EEA liige. Esindajal peab olema selleks kirjalik volitus.
 1. EEA eestseisus
  1. Eestseisus on EEA kõrgeim esinduskogu üldkogude (volinike koosoleku õigustes) vahelisel ajal. Eestseisus lähtub oma tegevuses üldkogu otsustest. 
  2. Eestseisus koosneb: toimkondade juhid, juhatuse liikmed, EEAga liitunud konfessioonide ja misjoniorganisatsioonide esindajad (esindaja peab olema ka isiklikult EEA liige) ja teistest juhatuse poolt soovitatud isikutest.
  3. EEA eestseisus: 
   1. kuulab vähemalt kaks korda aastas ära juhatuse tegevusaruande, 
   2. teeb ettepanekuid toimkondade moodustamise ja lõpetamise kohta; 
   3. kinnitab EEA juhatuse ettepanekud kuulumiseks rahvusvahelistesse organisatsioonidesse; 
   4. täidab teisi käesolevast põhikirjast ja üldkogu otsustest tulenevaid ülesandeid. 
  4. EEA eestseisuse kokkukutsumine
   1. Peasekretär kutsub eestseisuse koosoleku kokku vähemalt kaks korda aastas või vastavalt vajadusele kahenädalase etteteatamisajaga teatades eestseisuse liikmetele eestseisuse toimumise aja, koha ja päevakorra projekti. või EEA eestseisuse 1/10 eestseisuse liikmete ettepanekul.
   2. Eestseisuse erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt 7 päeva. 
  5. Eestseisuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/5 eestseisuse liikmete arvust.
  6. Eestseisuse liige võib kirjaliku volitusega anda oma hääle teisele eestseisuse liikmele.
 1. EEA juhatus 
  1. Juhatus koosneb 3 – 7 liikmest. Juhatuse volitused kestavad 5 aastat. 
  2. Juhatuse tööd juhib peasekretär. Vajadusel delegeerib ta ülesanded mõnele teisele juhatuse liikmele.
  3. Juhatus juhib EEA tegevust lähtudes oma tegevuses üldkogu otsustest. Juhatus lähtub oma tegevuses üldkogu ja eestseisuse otsustest. 
  4. Juhatus koguneb vastavalt vajadusele aga mitte harvem kui 4 korda aastas. 
  5. Juhatus võtab vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.
  6. EEA juhatus: 
   1. täidab üldkogu otsuseid ning võtab EEA nimel vastu otsuseid ja avaldusi; 
   2. korraldab EEA tegevust rahvusvahelisel tasandil rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumiseks ja neist lahkumiseks; 
   3. otsustab EEA liikmeks vastuvõtmise ja esitab ettepaneku eestseisusele liikmete EEAst väljaarvamise kohta; 
   4. juhib majandustegevust; 
   5. annab oma tegevusest aru üldkogule ja eestseisusele; 
   6. korraldab liikmete arvestust; 
   7. korraldab raamatupidamist; 
   8. valmistab ette ja esitab eestseisule kinnitamiseks tegevuskavad ja projektid; 
   9. koostab eelarve; 
   10. kutsub kokku üldkogu vastavalt eestseisuse otsusele; 
   11. esitab üldkogule kinnitamiseks majandusaasta aruande; 
   12. esitab eestseisusele kinnitamiseks EEA osalusel erinevate organisatsioonidega sõlmitavad lepped; 
   13. esindab EEAd suhetes teiste organisatsioonidega ning peab nendega läbirääkimisi; 
   14. täidab teisi põhikirjast ning üldkogu ja eestseisuse otsustest tulenevaid ülesandeid, mida ei ole sõnaselgelt antud mõne muu põhikirjalise organi pädevusse.
   15. Juhatuse liikmed võivad esindada EEAd kõigis õigustoimingutes üksinda juhatusega kooskõlastatud otsuse alusel.
 1. EEA peasekretär
  1. Juhatus oma esimesel koosolekul teeb ettepaneku ühele juhatuse liikmele tegutseda peasekretäri ülesannetes.
  2. Peasekretär on EEA tegevjuht. Ta valmistab ette üldkoosoleku, eestseisuse ja juhatuse koosolekuid ja esindab EEA-i.
 1. Toimkonnad
  1. Eestseisus teeb ettepanekuid moodustada toimkondi.
  2. Juhatus kinnitab toimkondade koosseisu ja juhid.
  3. Toimkonna juht on aruandekohustuslik juhatusele. 
 1. EEA vara.
  1. 10.1.EEA vara tekib:
   1. liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest,
   2. EEA vara kasutamisest ja tegevusest saadud tulust, riigi ja kohalike omavalitsuste majandusabist, annetustest, pärandustest, kingitustest, korjandustest ja muudest laekumistest. 
  2. 10.2.EEA kasutab ja käsutab tema omandis või valduses olevat vara ja saadavat tulu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 1. Kontroll ja revideerimine.
  1. 11.1.Üldkogu teostab järelevalvet teiste EEA organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkogu määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
  2. 11.2.Revideerimine peab toimuma kord aastas.
 1. EEA tegevuse lõpetamine.
  1. 12.1.EEA tegevus lõpetatakse:
   1. üldkogu otsusega;
   2. pankroti menetluse alustamisel EEA vastu;
   3. muul seaduses ettenähtud alusel.7
  2. 12.2.EEA tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korral ja viisil.
  3. 12.3.Vara jaotamine
   1. EEA lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ja sarnaste eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 1. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Põhikiri kinnitatud asutamislepinguga 08.jaanuaril 2000

Põhikiri muudetud 26. aprillil 2003 üldkoosolekul

Põhikiri muudetud 15. märtsil 2008 aastakoosolekul

Põhikiri muudetud 19. mail 2012 üldkogul

Põhikiri muudetud 28. märtsil 2013 üldkogul

Põhikiri muudetud 14.detsembril 2021 üldkogul

Põhikiri muudetud 31.mail 2022 üldkogul

EEA juhatuse liige: Indrek Luide