Ülemaailmne Töökoha Foorum 25-29.06.2019 Manilas, Filipiinidel

Veebruaris 2018 avas Lausanne liikumine (koostöös Evangeelse Allianssiga) nominentide registreerimise Ülemaailmsele Töökoha
Foorumile, 25.-29. juunil 2019 Manilas, Filipiinidel.

Kohtumise eesmärgiks on koondada erinevaid mõjutajaid selles valdkonnas üle maailma selleks, et mobiliseerida, motiveerida ja varustada koguduste liikmeid efektiivsemalt tegutsema evangeeliumi sõnumi kandjatena igas töökohas ja töövaldkonnas.

Piibel kinnitab, et töö on Jumala õiguspärane kutsumine ning asetab kõik ametid ja kogu meie tööelu jumalateenimise ja misjoni konteksti. Ülemaailmse Töökoha Foorum (ÜTF) on teadlik ja kontsentreeritud katse adresseerida meie ajastul valitsevat, siiski ekslikku “püha-ilmaliku” lõhet, mis on kaua mõjutanud kiriku  mõtteviisi ja tegutsemist kinnitades, et ainult religioosne tegevus kuulub Jumalale, kuid teised tegevused mitte. ÜTF eesmärgiks on taastada piibellik tõde, et kogu töö ja kõik selle valdkonnad on väärtuslikud ja on lahutamatu osa Jumala kuningriigi missionaalsest toimimisest.

ÜTF eesmärgiks on koondada väga mitmepalgeline esindajate foorum maailma kõigist regioonidest, kõigist põlvkondadest ning kõigist Lausanne 35 teemavõrgustikest (https://www.lausanne.org/all-issue-networks ). Vähemalt 50% osalejaist tuleb kõige erinevamaist ametitest ja nn “tavalisest töökohast” , et esindada neid, kelle hääl enamasti jääb kuulmata, sh ka “sinikraede” e füüsilise töö esindajad ja ka need, kes töötavad kodus või vabatahtlikena. Koos mõtestatakse lahti värskeimad teemakohased uuringud selleks, et vaadelda kogu temaatikat lähtudes piibellikust maailmakäsitlusest ja arendada uusi,
missionaalselt efektiivseid, regionaalseid ja lokaalseid, teemakeskseid materjale ning algatusi.

Lausanne liikumise loodab, et Ülemaailmse Töökoha Foorumi tulemiks on uus missionaalne mudel, mis võimestab kõiki kristlasi viima ühiselt Jumala kuningriigi muutvat mõju igasse ühiskonnaelu sfääri. See on visioon, mida saab kogu maailma ulatuses täide viia vaid kogu kristlikut kirikut kaasates.

Avalik kutse kandidaatide esitamiseks
Nüüd on avatud võimalus esitada ÜTF delegaatide valiku komisjonile potentsiaalseid kandidaate Manilas toimuvale foorumile 2019 aasta juunis.

Kutsume teid üles kasutama seda võimalust, et esitada üks või mitu teie meelest sobilikku kandidaati sellele foorumile!

Kandidaatide valikul tuleks tähelepanu pöörata sellele, kas esitatud kandidaat on pühendunud evangelismile ja tunnistamisele töökohas, või ta on väljendanud tugevat igatsust kuidagi peegeldada Jumala loomust oma töökeskkonnas; või kes läheneb ka tööülesannetele usku rakendades ning kelle kaudu Kristuse mõju laieneb kaugemale tema põhitöökohast. See peaks olema inimene, kes tungivalt igatseb näha sõnumit Jeesusest Kristusest levimas üle kogu maailma.

Sobivad kandidaadid
Sobivate kandidaatide paremaks äratundmiseks on allpool toodud mõned viited foorumil rakendatavatest kriteeriumitest ja osalejate võimalikest töövaldkondadest. 500 kuni 1000 esindajast foorumil peaksid vähemalt 50% tulema sekulaarsetelt põhitöökohtadelt, vähemalt 30% olema naised ja vähemalt 30% olema noored juhid (kuni 40-aastased). Nende hulgas võiksid olla:

– Kristlastest mõjutajad oma töökohal nii “sinikraede” kui ka “valgekraede” ametialadelt, kellede usu mõju on tuntav nii põhitöökohal kui ka laiemalt.
– Majandusturu valdkonnas tehtava kristliku teenimistöö, või valdkonna kristlastest juhid ja mõjutajad, kes toimivad ametialastes võrgustikes kristliku mõjuga ideede algatajatena või kuraatoritena
– Koduhoidjad ja lapsevanemad, kellel on laialdane kristlik ja missionaalne mõju isiklike või ametialaste blogide jm sotsiaalse meedia vahendusel
– Noored innovaatorid (kuni 40-aastased): noored ettevõtjad, kes loovad uusi töövorme, määratlevad tööd uutest vaatenurkadest lähtuvalt ja keskenduvad töö võimalikele tulevikuvormidele.
– Avalikus ja erasektoris toimivad töökorralduse ja -poliitika loojad: nt ametnikud valitsuses, tööstuses ja eraettevõtluses
– Kristlastest ametiühingute juhid, kes tegelevad töökohaga seotud küsimustes advokaatidena ja eesvõitlejatena, samuti vaidluste lahendamisega.
– Teoloogiliste ning tavaülkoolide hariduse edendajad ja selle valdkonna töötegijad,, akadeemikud, “töö teoloogiaga” tegelejad
– Pastorid ja kirikujuhid, kelle visiooniks on treenida ja varustada kristlasi efektiivseks misjonitööks ja tunnistajateks töökohtades.

Valiku tegemisel tuleks tähelepanu pöörata enamusgruppidele, noortele juhtidele, eriti aga kristliku mõjujõuga naistele nende töökohas. Palvetage, et Jumala Püha Vaim võiks juhtida teie tähelepanu stratgeeilistele inimestele tulevikumõjutajatele jumalariigi töös.

Esita kandidaat
Täielik loetelu osalejatele kohaldatavatest kriteeriumitest ja kandidaatide esitamisvorm on saadaval siit. Esitamisvorm on inglisekeelne.

Võimalike kandidaatide nimesid saab esitada kuni 30. aprillini 2018.
Kutsed valitud osalejatele saadetakse alates 31. juulist 2018.