EEA põhikiri 2013

Mittetulundusühingu “Eesti Evangeelne Allianss“

Põhikiri

Põhikiri pdf formaadis

 1.      Üldsätted
1.1.   Mittetulundusühingu nimeks on „Eesti Evangeelne Allianss“ (edaspidi EEA).
1.2.   EEA on kristlaste ühendus, kes tunnistavad Kolmainu Jumala ilmutust Piiblis ning väljendavad oma usku armastavas osaduses, praktilises kristlikus teenimises ja evangeelses tegevuses.
1.3.   EEA asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4.   EEA on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest selle kohastest normatiivaktidest.

2.      Eesmärk ja põhitegevus.
2.1.   EEA eesmärgiks on ühendada Eesti evangeelseid kristlasi ja tegutseda Eestimaa evangeliseerimise nimel.
2.2.  Innustada ning teostada kristlaste vahel ühist palve-, evangelismi- ja misjonitööd nii Eestis kui väljaspool.
2.3.   Vahendada informatsiooni evangeelsete ühenduste ja organisatsioonide vahel.
2.4.   Aidata ellu viia ühisprojekte koolituseks, meedia kasutamiseks, anda välja trüki-, audio- ja videomaterjale jne.

3.      Liikmelisus
3.1.   EEA liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja tunnistab EEA usupõhimõtteid.
3.2.   Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku avalduse alusel.
3.3.   Juhatus korraldab EEA liikmete arvestust.
3.4.   Liikmelisus ei ole üleantav.
3.4.1.      EEA liikmed tasuvad liikmemaksu.
3.4.2.       Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse.
3.4.3.      Liikmemaks tasutakse vabatahtliku annetusena.
3.4.4.      Liikmemaksu suuruse määrab kindlaks üldkogu.
3.5.   Eestseisus võib oma otsusega arvata liikme EEAst välja:
3.5.1.      kui ta on rikkunud käesolevat põhikirja või EEA esinduskogude või juhtimisorganite otsuseid;
3.5.2.       kui ta on sooritanud ebaväärika teo või propageerinud mittekristlikke eluviise;
3.5.3.       kui ta on kahjustanud EEA mainet;
3.6.   Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.7.   Otsuse liikme väljaarvamise kohta võib edasi kaevata EEA üldkoosolekule.

4.      Liikmete õigused ja kohustused
4.1.   EEA liikmel on õigus
4.1.1.      osa võtta üldkogu koosolekust;
4.1.2.      valida ja olla valitud EEA juhtimis- ja kontrollorganitesse;
4.1.3.      saada teavet EEA tegevuse kohta;
4.1.4.      teha ettepanekuid juhatusele ja üldkogule;
4.1.5.      astuda välja EEA-st.
4.2.   EEA liige on kohustatud:
4.2.1.      täitma põhikirja nõudeid ja EEA juhtimisorganite otsuseid;
4.2.2.      õigeaegselt tasuma liikmemaksu ettenähtud suuruses ja tähtajal.

5.      EEA üldkogu.
5.1.   EEA kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkogu.
5.2.   Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides EEA juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud eestseisuse või juhatuse pädevusse.
5.3.   Üldkogu ainupädevus:
5.3.1.      põhikirja muutmine;
5.3.2.      eestseisuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5.3.3.      juhatuse liikmete, sealhulgas presidendi, asepresidendi ja peasekretäri valimine ja tagasikutsumine;
5.3.4.      tegevussuundade, plaanide, majandusaruannete ja eelarve kinnitamine;
5.4.   EEA üldkogu kutsutakse kokku eestseisuse poolt kindlaksmääratud ajal ja kohas. Eestseisus peab korralise üldkogu kokku kutsuma kord aastas majandustegevuse aastaaruande kinnitamiseks. Teade aja-, koha- ja päevakorraga saadetakse EEA liikmele üks kuu ette üldjuhul e-maili teel. Erivajadusel paberkandjal.
5.5.   Erakorralise üldkogu kutsub eestseisus kokku 1/10 EEA liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmisel või seaduses sätestatud juhtudel. Teade aja-, koha- ja päevakorraga saadetakse EEA liikmetele üks nädal ette.
5.6.   Üldkogu läbiviimine.*
5.6.1.      Üldkogu juhatab president või tema poolt volitatud isik.
5.6.2.      Üldkogu on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud nõuete kohaselt.
5.6.3.      Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud EEA liikmetest.
5.6.4.      Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkogul osalenute nõusolek.
5.7.   Liiget võib esindada üldkogul teine EEA liige. Esindajal peab olema selleks kirjalik volitus.

6.      EEA eestseisus
6.1.   Eestseisus  on EEA kõrgeim esinduskogu üldkogude (volinike koosoleku õigustes) vahelisel ajal. Eestseisus lähtub oma tegevuses üldkogu otsustest.
6.2.   Eestseisus koosneb juhatuse liikmetest, toimkondade esindajatest ning teistest üldkogu poolt valitud liikmetest.
6.3.    EEA eestseisus:
6.3.1.      võtab EEA nimel vastu olulisi otsuseid ning annab juhatusele eestseisuse vahelisel ajal tegutsemiseks suuniseid;
6.3.2.      kuulab vähemalt kaks korda aastas ära peasekretäri tegevusaruande,
6.3.3.      kinnitab juhatuse ettepanekud toimkondade moodustamise ja kustutamise kohta;
6.3.4.      kinnitab üldkogu toimumise aja, koha, päevakorra projekti ja teeb juhatusele ülesandeks EEA üldkogu kokkukutsumise;
6.3.5.      esitab üldkogule vastuvõtmiseks EEA tegevuskava ning põhikirja muudatused;
6.3.6.      otsustab EEA kuulumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
6.3.7.      otsustab juhatuse ettepanekul liikme EEAst väljaarvamise;
6.3.8.      täidab teisi käesolevast põhikirjast ja üldkogu otsustest tulenevaid ülesandeid.
6.4.   EEA eestseisuse esimees
6.4.1.       on president, kes
6.4.1.1.korraldab eestseisuse tööd, valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab eestseisuse koosolekuid;
6.4.1.2.kirjutab alla eestseisuse otsustele ja teistele dokumentidele;
6.4.1.3.esitab üldkogule aruande eestseisuse tööst.
6.4.1.4.juhatab üldkogu koosolekuid.
6.4.2.      Presidenti asendab vajadusel asepresident.
6.4.3.      Vajadusel delegeerib eestseisuse koosoleku juhtimise ülesanded mõnele teisele juhatuse liikmele.
6.5.   EEA eestseisuse kokkukutsumine
6.5.1.      esimees kutsub eestseisuse koosoleku kokku vähemalt neli korda aastas kahenädalase etteteatamisajaga teatades eestseisuse liikmetele eestseisuse toimumise aja, koha ja päevakorra projekti. Eestseisuse esimees kutsub eestseisuse kokku oma algatusel või EEA  eestseisuse 1/10 eestseisuse liikmete ettepanekul.
6.5.2.      Eestseisuse erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt 7 päeva.
6.6.   Eestseisuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/5 eestseisuse liikmete arvust.
6.7.   Eestseisuse liige võib kirjaliku volitusega anda oma hääle teisele eestseisuse liikmele.

7.      EEA juhatus
7.1.   Juhatus koosneb 3-5 liikmest. Juhatuse volitused kestavad 3 aastat.
7.2.   Juhatuse tööd juhib peasekretär. Vajadusel delegeerib ta ülesanded mõnele teisele juhatuse liikmele.
7.3.   Juhatus juhib EEA tegevust lähtudes oma tegevuses üldkogu otsustest. Juhatus lähtub oma tegevuses üldkogu ja eestseisuse otsustest.
7.4.   Juhatus koguneb vähemalt 6 korda aastas.
7.5.   Juhatus võtab vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.
7.6.   EEA juhatus:
7.6.1.       täidab üldkogude ja eestseisuse kogunemiste otsuseid ning võtab EEA nimel vastu otsuseid ja avaldusi;
7.6.2.       korraldab EEA tegevust rahvusvahelisel tasandil ja teeb eestseisusele ettepanekuid rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumise ja neist lahkumise kohta;
7.6.3.       otsustab EEA liikmeks vastuvõtmise ja esitab ettepaneku eestseisusele liikmete EEAst väljaarvamise kohta;
7.6.4.       juhib majandustegevust;
7.6.5.       annab oma tegevusest aru üldkogule ja eestseisusele;
7.6.6.       korraldab liikmete arvestust;
7.6.7.       korraldab raamatupidamist;
7.6.8.       valmistab ette ja esitab eestseisule kinnitamiseks tegevuskavad ja projektid;
7.6.9.       koostab eelarve;
7.6.10.   kutsub kokku üldkogu vastavalt eestseisuse otsusele;
7.6.11.   esitab üldkogule kinnitamiseks majandusaasta aruande;
7.6.12.   esitab eestseisusele kinnitamiseks EEA osalusel erinevate organisatsioonidega sõlmitavad lepped;
7.6.13.   esindab EEAd suhetes teiste organisatsioonidega ning peab nendega läbirääkimisi;
7.6.14.   täidab teisi põhikirjast ning üldkogu ja eestseisuse otsustest tulenevaid ülesandeid, mida ei ole sõnaselgelt antud mõne muu põhikirjalise organi pädevusse.

8.      EEA president ja peasekretär
8.1.   Juhatuse esimees esindab EEA-i , juhatab üldkogu ja eestseisusekoosolekuid või delegeerib need ülesanded kas asepresidendile või peasekretärile.
8.2.   Peasekretär on EEA tegevjuht. Ta valmistab ette üldkoosoleku, eestseisuse ja juhatuse koosolekuid ja esindab kooskõlastatult juhatuse esimehega EEA-i.

9.      EEA vara.
9.1.   EEA vara tekib:
9.1.1.      liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest,
9.1.2.      EEA vara kasutamisest ja tegevusest saadud tulust, riigi ja kohalike omavalitsuste majandusabist, annetustest, pärandustest, kingitustest, korjandustest ja muudest laekumistest.
9.2.   EEA kasutab ja käsutab tema omandis või valduses olevat vara ja saadavat tulu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

10.  Kontroll ja revideerimine.
10.1.                   Üldkogu teostab järelevalvet teiste EEA organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkogu määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
10.2.                   Revideerimine peab toimuma kord aastas.

11.  EEA tegevuse lõpetamine.
11.1.                   EEA tegevus lõpetatakse:
11.1.1.  üldkogu otsusega;
11.1.2.  pankroti menetluse alustamisel EEA vastu;
11.1.3.  muul seaduses ettenähtud alusel.
11.2.                   EEA tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korral ja viisil.
11.3.                   Vara jaotamine
11.3.1.  EEA lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ja sarnaste eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

12.  Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Põhikiri kinnitatud asutamislepinguga 08.jaanuaril 2000.
Põhikiri muudetud 26. aprillil 2003 üldkoosolekul

Põhikiri muudetud 15. märtsil 2008 aastakoosolekul

Põhikiri muudetud 19. mail 2012 üldkogul

 

 

 

EEA juhatuse liige: Indrek Luide

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga