EEA põhikiri 2008

Mittetulundusühingu “Eesti Evangeelne Allianss“

Põhikiri

1.      Üldsätted

1.1.   Mittetulundusühingu nimeks on „Eesti Evangeelne Allianss“ (edaspidi EEA).

1.2.   EEA on kristlaste ühendus, kes tunnistavad Kolmainu Jumala ilmutust Piiblis ning väljendavad oma usku armastavas osaduses, praktilises kristlikus teenimises ja evangeelses tegevuses.

1.3.   EEA asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4.   EEA on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest selle kohastest normatiivaktidest.

2.      Eesmärk ja põhitegevus.

2.1.   EEA eesmärgiks on ühendada Eesti evangeelseid kristlasi ja tegutseda Eestimaa evangeliseerimise nimel.

2.2.   Innustada kristlasi tegema ühist palvetööd.

2.3.   Vahendada informatsiooni evangeelsete ühenduste ja organisatsioonide vahel.

2.4.   Aidata ellu viia ühisprojekte koolituseks, meedia kasutamiseks, anda välja trüki-, audio- ja videomaterjale jne.

3.      Liikmelisus

3.1.   EEA asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
3.2. Peale asutajaliikmete võib EEA liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja tunnistav EEA usupõhimõtteid.
3.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku avalduse alusel.
3.4. Juhatus korraldab EEA liikmete arvestust.
3.5. Liikmelisus ei ole üleantav.
3.6. EEA liikmelisus on seotud liikme- ja sisseastumismaksuga.
3.6.1. Sisseastumismaks tasutakse vabatahtliku annetusena.
3.6.2. Liikmemaksu suuruse määrab kindlaks üldkoosolek
3.7. Liikme võib EEA-st välja arvata juhatuse otsusega põhikirja sätete täitmata jätmise või EEA olulisel määral kahjustamise tõttu.
3.8. Juhatuse otsuse liikmeks väljaarvamise kohta võib edasi kaevata EEA üldkoosolekule.

4.      Liikmete õigused ja kohustused

4.1.   EEA liikmel on õigus

4.1.1.      osa võtta üldkogu koosolekust;’

4.1.2.      valida ja olla valitud EEA juhtimis- ja kontrollorganistesse;

4.1.3.      saada teavet EEA tegevuse kohta;

4.1.4.      teha ettepanekuid juhatusele ja üldkoosolekule;

4.1.5.      astuda välja EEA-st.

4.2.   EEA liige on kohustatud:

4.2.1.      täitma põhikirja nõudeid ja EEA juhtimisorganiste otsuseid;

4.2.2.      õigeaegselt tasuma liikmemaksu ettenähtud suuruses ja tähtajal.

5.      Juhtimine.

5.1.   EEA kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.

5.2.   Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides EEA juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

5.3.   Üldkoosoleku ainupädevus:

5.3.1.      põhikirja muutmine;

5.3.2.      juhatuse liikmete määramine;

5.3.3.      juhatuse esimehe ja peasekretäri määramine;

5.3.4.      juhatuse nõukogu liikmete määramine;

5.3.5.      tegevussuundade, plaanide ja aruannete kinnitamine;

5.3.6.      töögruppide ja toimkondade moodustamine;

5.3.7.      järelevalve teostamine teiste EEA organite tegevuse üle;

5.4.   Juhatus peab korralise üldkoosoleku kokku kutsuma kord aastas majandustegevuse aastaaruande kinnitamiseks. Teade koos päevakorraga saadetakse EEA liikmele üks kuu ette. Erakorralise üldkogu kutsub juhatus kokku 1/10 EEA liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmisel või seaduses sätestatud juhtudel. Teade koos päevakorraga saadetakse EEA liikmetele üks nädal ette.

5.5.   Üldkoosoleku läbiviimine.

5.5.1.      Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud nõuete kohaselt.

5.5.2.      Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud EEA liikmetest.

5.5.3.      Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenute nõusolek.

5.6.   Juhatus

5.6.1.      EEA-l on juhatus, mis juhib ja esindab EEA-d.

5.6.2.      Juhatus on vähemalt 3-liikmeline, kes määratakse asutajaliikmete ja edaspidi üldkoosoleku poolt 3 aastaks.

5.6.3.      Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.7.   Juhatuse pädevus.

5.7.1.      täidab üldkogu otsuseid;

5.7.2.      kavandab EEA üldised tegevussuunad ja strateegia ning esitab need kinnitamiseks üldkogule;

5.7.3.      vastutab EEA varade eest;

5.7.4.      korraldab EEA raamatupidamist;

5.7.5.      otsustab muid küsimusi, mis pole antud üldkoosoleku pädevusse;

5.7.6.      juhatuse liikmed vastutavad EEA-le tekitatud kahju eest solidaarselt.

5.8.   Juhatuse esimees ja peasekretär.

5.8.1.      Juhatuse esimees esindab EEA-i , juhatab üldkogu ja juhatuse ning juhatuse nõukogu koosolekuid või delegeerib need ülesanded peasekretärile.

5.8.2.      Peasekretär on EEA tegevjuht, ta valmistab ette üldkoosoleku ja juhatuse ning juhatuse nõukogu koosolekuid ja esindab kooskõlastatult juhatuse esimehega EEA-i.

5.9.   Juhatuse nõukogu

5.9.1.      EEA-l on juhatuse nõukogu, kelle ülesandeks on nõustada EEA juhatust.

5.9.2.      Juhatuse nõukogu on vähemalt 7-liikmeline, kes määratakse asutajaliikmete ja edaspidi üldkogu poolt 3 aastaks.

5.9.3.      Juhatuse nõukogu kutsub kokku juhatuse esimees ja/või peasekretär. Juhatuse nõukogu koosseisus peegeldub EEA liikmete konfessionaalne kuuluvus.

6.      EEA vara.

6.1.   EEA vara tekib:
6.1.1. liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest,
6.1.2. EEA vara kasutamisest ja tegevusest saadud tulust, riigi ja kohalike omavalitsuste majandusabist, annetustest, pärandustest, kingitustest, korjandustest ja muudest laekumistest. 6.2. EEA kasutab ja käsutab tema omandis või valduses olevat vara ja saadavat tulu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

7.      Kontroll ja revideerimine.

7.1.   Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste EEA organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
7.2. Revideerimine peab toimuma kord aastas.

8.      EEA tegevuse lõpetamine.

8.1.   EEA tegevus lõpetatakse:

8.1.1.      üldkoosoleku otsusega;

8.1.2.      pankroti menetluse alustamisel EEA vastu;

8.1.3.      muul seaduses ettenähtud alusel.

8.2.   EEA tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korral ja viisil.

8.3.   Vara jaotamine

8.3.1.      EEA lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ja sarnaste eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

9.      Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Põhikiri kinnitatud asutamislepinguga 08.jaanuaril 2000.
Põhikiri muudetud 26. aprillil 2003 üldkoosolekul

Põhikiri muudetud 15. märtsil 2008 aastakoosolekul

EEA juhatuse liige:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga