Allianssnädal 2008

Palvenädal 2008

Sissejuhatuseks: Kui me vaatame Euroopa Evangeelse Allianssi peale, näeme, et oleme mitmekülgne grupp, Iirimaalt otse Iisraeli ja kõik, mis seal vahel! Vaatamata meie erinevustele, näeme üha enam, et me seisame kõik vastamisi sarnaste probleemidega, ühiskondlikult ja poliitiliselt, igas meie riigis.

Bulgaaria EA juhib meid mõtlema selle aasta Palvenädala peale ja julgustades meid kaalutlema erinevaid väljakutseid, millele vastu astume, juhivad nad meid otse meie usu südame ja ühtsuse aluspõhjani – meie Issanda Jeesuse Kristuseni. Muidugi, sest ta ei ole ainult see, kes meid kokku toob, vaid ka lootus meie rahvustele, lahendus heitlustele, mis paljudel tuleb pidada.

Kui me läheme läbi selle nädala, saame me julgustatud nägemaks kohta, mis Jeesusel meie eludes ja kogudustes peaks olema ja saamaks aru tema armastusest inimeste vastu. Meie käest küsitakse, kas ta on tõesti meie elude keskpunkt, kas meil on prioriteedid paigas. Me saame taas tundma Jeesuse kui meie Karjase lohutust, Tema, kes käib meie kõrval kriiside ja pingete ajal. Meile meenub jälle, et Ta on maailma Valgus, Tema, kes annab kõigele tähenduse ja mõtte, ja kes manitseb meid Tema valgust edasi andma.

Me keskendume ka sellele, mida Jeesusel on öelda meie maailmajao noortele inimestele ja me palvetame selle uue generatsiooni järgijate eest, keda üles kasvatatakse. Me peame meeles Jeesuse armastust laste vastu, mis paneb meid mõtlema, kui palju lapsi üle meie maailma leiavad end olevat süütud vaesuse, sõja ja ahistamise ohvrid.

Nädala lõpul arutleme me Jeesuse kutse üle Tema jüngritele viia head uudised Kuningriigist kogu maailma, selle misjoniväljakutse üle, mis mõjutab kogu elu, lootuse üle, et evangelistid üle Euroopa on tõesti heade uudiste inimesed.

Jeesus ütles, et kui Ta saab kõrgeks tõstetud, tõmbab Ta kõik inimesed enda poole. Sellel nädalal palvetame üle kõige, et Jeesus saaks kõrgeks tõstetud, kui me seisame koos üle terve kontinendi; aga veelgi enam, et meie koos tõstaksime Ta kõrgeks enda eludes, kui me tahame oma rahvastele viia rõõmusõnumit lootusest. Palvetame, et Jeesus ei oleks ainult teoloogiline tõde, mida me teistele õpetame, vaid nähtav osa meie eludest, nii et meie räägitud sõnad oleksid vastavuses meie tegudega, et need, kes on meie ümber lihtsalt ei kuuleks Jeesusest, vaid nad näeksid Teda selgelt Tema inimeste eludes.

Stephen Cave

Euroopa Evangeelse Allianssi Komitee Juhtiv Liige.

Palvetekstid Evangeelse Allianssi Palvenädala 2008 jaoks.

Jeesuse Kristuse ligiolu Meie Maailmas.

Tundub, et Jumalale on meie maailmas väike koht. Väljaspool kogudust järgib elu enda seadusi; majanduslikud ja poliitilised sihid määravad kindlaks ühiskonna kursi. Enamiku inimeste jaoks on religioon surutud väiksesse nurka – nii paistavad asjad olevat meie kontinendil. Seega, selle Palvenädala jooksul, muudame Jeesuse ligiolu käegakatsutavamaks ja võimsamaks uskujate eludes, juhindudes Tema lubadusest:

„Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“

(Matteuse 28:20)

Pühapäev, 6. jaanuar 1008

Jeesus – kogu meie loomuse keskpunkt.

„Mina olen tee ja tõde ja elu. Ãœkski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu… Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse.“ (Johannese 14:6; 15:4, 5, 9, 10)

Edasiseks lugemiseks: Johannese 3:35-36

Paljud asjad lükkavad Päästja meie mõtete ja tegude äärealadesse. Kuid me vajame Jeesust

1) ainsa teena, mis juhib tähendusrikka ja rahuldava lõpuni,

2) tõena, mis vabaduse ja mis saab meie tegusid juhtida, ja

3) eluna, mis on ülevoolavalt täis rõõmu ja tähendust. Kas me oleme tõesti Jeesust haaranud ja kogenud ainsa fookusena meie eludes?

Soovitused tänuks ja palveks

* Me täname Jumalat selle eest, et Ta on end ilmutanud Isa ja Aednikuna, et Ta lubab meil Teda tunda läbi Kristuse ja Tema sõna.
* Me täname Jumalat, et ta on hoolitsenud oma rahva eest ja et ta on puhastanud ja tugevdanud oma kogudust et Tema nimi saaks austatud!
* Palvetame vaimuliku taaselustumise pärast iga kristlase ja koguduste keskel.
* Palvetame vaimuliku taaselustumise pärast eriti kristlike juhtide seas.

Esmaspäev, 7. jaanuar

Jeesus – kalju meie elude kriisides

„Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile: „Sõitkem vastaskaldale!“ Ja jüngrid lasksid rahvahulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli; ka teisi paate oli temaga. Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: „Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?“ Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: „Jää vakka, ole vait!“ Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile: „Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?“ Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele: „Kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna?“ (Mark 4:35-41)

Kõikide eludes on kriisiaegu: probleemid tööga, tervisega, perekonnaga või teised mured, mis muudavad meie elud tormiliseks. Meil on selline tunne nagu seilaksime pimedas, ulbime oma väikses laevakeses lainetel. Kas me usaldame Jeesust sellistel aegadel ja kas me tõeliselt usume, et Tema on meiega kõikides olukordades?

Soovitused tänuks ja palveks:

* Täname Jumalat Tema kaitse ja armastava hoole eest keset keerulisi perioode meie eludes. Ta on kõige üle valitseja ja ka kaastundlik.
* Palvetame nende eest, kes lähevad läbi mitmesuguste kriiside: vaimulike, emotsionaalse, ühiskondliku, etnilise, poliitilise, materiaalse jne.
* Palvetame eriliselt nende eest, kellel on probleemid peres.

Teisipäev, 8. jaanuar

Jeesus – maailma valgus

„Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest ,oli maailma tulemas .Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.“ (Johannese 1:9-13)

Edasiseks lugemiseks: Johannese 8:12, Jesaja 42:6-7

Universumi Looja on ainus tõeline valguseallikas. Ãœksikinimese elus, aga ka rahvaste eludes on liiga palju pimedust. Kust me otsime tõelist valgust? Mida me teeme selleks, et Kristuse õpetuse väärtused võiksid valgustada maailma? Kogudusel on tohutu mission – osutada valguseallikale – Jeesusele.

Soovitused tänuks ja palveks:

* Täname Jumalat, et Ta on võtnud initsiatiivi otsida iga inimene üles, mitte ei oota, et me hakkaksime Temast huvituma.
* Täname Jumalat, et Ta saatis Püha Vaimu usklike eludesse, et muuta nad valguse tunnistajateks ühiskonnas.
* Palume Euroopa kristlaste pärast, et nad saaksid paremini aru enda missioonist siin maailmas.
* Palume missiooni pärast, mis ei läheks läänest teistele, vaid igalt poolt igale inimesele igale poole.

Kolmapäev, 9. jaanuar

Jeesus ja noored inimesed

„Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes: „Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu?“ Tema ütles talle: „Miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud!“ Mees küsis temalt: „Millised?“ Jeesus lausus: „Ära tapa,
ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast!“ Noormees ütles talle: „Seda kõike ma olen pidanud. Mis mul veel puudub?“ Jeesus lausus talle: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne mulle!“ Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Tõesti, ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki.“ Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid: „Kes siis küll võib pääseda?“ Jeesus aga ütles neile otsa vaadates: „Inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes.“ (Matteuse 19:16-26)

Edasiseks lugemiseks: 1. Johannese 2:13, 14

Selle intelligentse noormehe jaoks oli rikkus suur takistus jõudmaks tõeni Jumala Kuningriigist. Teiste jaoks võib see takistus olla mõni nauding või täitmata unistus ja soov. Kas see noor inimene saaks vastu võtta tõde Kuningriigi kohta? Jeesuses on meil tõeline vastus kõigele, millest meil ikka puudus on ja mille poole me püüdleme. Mis meid eemal hoiab? Mida me peame maha jätma selleks, et Jeesust enda elus täieliku valitsejana vastu võtta?

Soovitused tänuks ja palveks:

* Täname Jumalat meie perede ja koguduste noorte inimeste eest.
* Täname Jumalat et Ta armastab ja hoolitseb nende eest, et Ta on võimeline hoidma neid langemast ja kohandab neid pildiga Tema Pojast.
* Palvetame meie koguduste noorte inimeste eest, et Jumal annaks neile tarkust ja jõudu elada Jumala hiilguseks kaasaegses kultuuris.
* Palvetame noorte inimeste eest, kes on ikka veel mitteusklikud, et Jumal ilmutaks ennast neile ja juhiks nad enda juurde.
* Palvetame noorte inimeste eest, kelle elusid hävitab patt, et nad leiaksid andestuse ja uue elu Kristuses.
* Palvetame eriliselt narkosõltlaste, aidsiohvrite ja vägivalla/ahistamise ohvrite ja nende eest, kes on seotud terrorismiga.

Neljapäev, 10. jaanuar

Jeesus ja lapsed

„Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: „Kes küll on suurim taevariigis?“
Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei
pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel,
võtab vastu minu. Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse.“

(Matteuse 18:1-6)

Lapsed on siin maailmas tihti vaenulikkuse ohvrid, nii et see ei peaks olema üllatus, kui ka nemad muutuvad agressiivseks maailma suhtes. Mida me oleme tegemata jätnud nende laste jaoks, kes on orvud, kerjused või alandamise ja ärakasutamise ohvrid?

Soovitused tänuks ja palveks:

* Täname Jumalat meie koguduste ja perede laste eest.
* Täname Jumalat nende naiste ja meeste eest, kes kannavad hoolt selle planeedi laste eest ja palume Tema õnnistust nende teenistustele.
* Palume meie rahvaste laste eest, et neil oleks v̵imalus kuulda s̵numit lootusest Рhead uudist Kristusest.
* Palume iga lapse eest meie maailmajaos, et nad leiaksid mõistmist, armastust ja tarku täiskasvanuid.
* Palume, et kogudustel oleks erilist tarkust hoolimaks lastest meie keskel ja ümber ning õpetamaks neid tões.

Reede, 11. jaanuar

Jeesus ja inimeste vajadused

Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. Ja Jeesus ütles neile: „Tulge omaette üksildasse paika ja puhake pisut!“, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika omaette. Ent neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning jooksid sinna kokku kõigist linnadest ja jõudsid pärale enne neid. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama
paljusid asju. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid: „Paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa!“ Aga Jeesus vastas neile: „Andke teie neile süüa!“ Nemad ütlesid talle: „Kas peame minema ja ostma kahesaja teenari eest leiba ja andma neile süüa?“ Aga tema ütles neile: „Mitu leiba teil on? Minge vaadake!“ Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad: „Viis, ja kaks kala.“ Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti haljale
rohule. Ja nad istusid maha sajakaupa ja viiekümnekaupa. Ja Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale, ning jagas ka need kaks kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja korjati kokku kaksteist korvitäit leivapalukesi ja kalu. Ja nende leibade sööjaid oli viis tuhat meest.

(Markuse 6:30-44)

Edasiseks lugemiseks: 5. Moosese raamat 10:17-19

Koguduse ühiskondlik missioon on osa evangeeliumist. Koguduse erinevad ühiskondlikud teenistused on osa

Päästja jäetud misjonikäsust kõikidele usklikele. Need sisaldavad teenistusi orbudele, leskedele, üksildastele inimestele, vanadele, immigrantidele, vangidele, töövõimetutele ja teistele.

Soovitusi tänuks ja palveks:

* Täname Jumalat tema huvi eest tervesse inimesse ja pääste eest, mis puudutab meie olemuse igat aspekti.
* Täname Jumalat materiaalse õnnistuse eest, mis on mitmes Euroopa osas.
* Palvetame nende eest, kes on vaesed, haiged, võõrad, immigrandid ja ka nende eest, kes on kannatanud looduslike katastroofide tõttu.
* Palvetame nende eest üle maailma, keda kiusatakse taga.
* Palvetame kristlaste ja koguduste eest nende vastutuse eest nende suhtes, kellel on elus midagi puudu.

Laupäev, 12. jaanuar

Jeesus ja suur misjonikäsk

Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?“ Peetrus ütles talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.“ Jeesus ütles talle: „Sööda mu tallesid!“ Tema ütles talle veel teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?“ Ta vastas talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.“ Jeesus ütles talle: „Hoia mu lambaid kui karjane!“ Tema ütles talle kolmandat korda: „Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas?“ Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt
kolmandat korda: „Kas ma olen sulle armas?“ Ja ta ütles temale: „Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas.“ Jeesus ütles talle: „Sööda mu lambaid!“ Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle: „Järgne mulle!“ (Johannese 21:15-17, 19b)

Edasiseks lugemiseks: Matteuse 9:36-38, Roomlastele 12:1-2

Pärast eitamise kriisi, andis Jeesus oma apostlile Peetrusele uue võimaluse. Päästja vaikses hääles ei olnud hukkamõistmist, aga palju hellust, “Kas sa armastad mind rohkem kui need?” Siis järgnes misjonikäsk: “Sööda mu lambaid.”

Soovitused tänuks ja palveks:

* Täname Jumalat, et Ta usaldas meie kätte selle Suure Misjonikäsu.
* Täname Jumalat, et Ta kinnitab meid, et me ei kuku läbi.
* Palvetame, et iga usklik Euroopas võiks aru saada enda osast selles misjonikäsus.
* Palvetame kõikide Euroopa usklike ellu äratamise ja uue jõu pärast, alluda Jeesuse misjonikäsule.

Pühapäev, 13. jaanuar

Jeesus ja meie maailma tulevik

„Mina olen A ja O,“ ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.““ (Ilmutuse 1:8)

Edasiseks lugemiseks: Matteuse 28:18-20, Johannese 10:28, Matteuse 25:1-5

Kellest sõltub meie maailma tulevik: poliitikutest, ärijuhtidest või Jumalast? Jeesus on meie maailmas kohal ja Talle on antud kogu võim – taevas ja maa peal. Ta on esimene ja viimane. See ei ole oluline ainult maailma rahvastele, vaid ka iga üksikisiku tulevikuks. Maailma tulevik sõltub Jumalast ja usklikud on kutsutud olema Tema suursaadikuteks oma ühiskonnas. Taevas on koht, mis on ette valmistatud ettevalmistatud inimestele.

Soovitused tänuks ja palveks:

* Täname Jumalat, et Ta hoiab isegi tuleviku enda kontrolli all, mitte ainult ülemaailmselt vaid ka üksikisikuliselt.
* Palvetame, et kogudus võiks püsida ka keset materiaalset õitsengut.
* Palvetame, et individuaalsed usklikud võiksid püsima jääda keset vaimuliku ükskõiksuse ja magama jäämise kalduvuse perioodi.

Trükis avaldatud Euroopa Evangeelse Allianssi poolt, 186 Kennington Park Road, London SE11 4BT, United Kingdom, www.europeanea.org.

Märkmed Palvenädalaks 2008 on ette valmistatud Reverend Dr. Theodore Angeloff’i, Reverend Dr. Nick Nedelchev’i, Grace Nedelchev’i ja Andrew Nedelchev’i poolt, Bulgaaria Evangeelse Allianssi nimel (be.alliance@dir.bg). Edasist innustust võimalike tegevuste kohta Palvenädalal ja aastaringse palve liikumise kohta leiab www.europeanea.org. Piibli tekst on võetud Piibli 2000 aasta tõlkest.