Allianssnädal 2007

Kuigi Issanda aasta 2007 saabumiseni on veel enam kui kaks kuud, esitame siinkohal Euroopa Evangeelse Alliansi poolt tervele Euroopale saadetud palvenädala teemad ja tekstid ning palved — KÕIK SEE ON VAID SOOVITUSLIK! Kogu selle materjali valmistas ette Eesti EA ja oleme selle teenimisvõimaluse eest meie Euroopa evangelikaalsete õdede-vendade tarvis ja heaks tänulikud Issandale!

EPIFAANIA – AEG KRISTUSE ILMSIKS-SAAMISELE!
Jeesuse jätkuv ilmsiks-saamine maailmas

Nüüd ei ole enam mitte „põrmust oled sa võetud ja põrmuks pead sa saama“, vaid „sa oled taevaga ühendatud ja taevasse sa jõuad“ (Basileus Suur, +379)

Kristlikus kirjanduses kasutab püha apostel Paulus kolm korda sõna epifaania. Kaks neist kõnelevad Kristuse teisest tulemisest (Tt 2:13; 2 Tss. 2:8), kolmas kord tarvitatakse seda terminit seoses Kristuse esimese tulemisega (2 Tm. 1:9-10). Varakirikus tähistas epifaania Kristuse sündi. Hiljem sai Läänes epifaania päevaks, kus tähistati Kristuse avalikukssaamist kolme suure sündmuse kaudu: kolme targa tuleku, Jeesuse ristimise ja Kaana pulmapeoga. Tänapäeval toob epifaania meid jõuluaja lõppemisele. See suunab meie tähelepanu Kristuse avalikukssaamisele maailmas, sellele vaimulikule teenimisele, mis mitte ei toimunud ainult esimesel sajandil, vaid mis jätkub nüüd Kirikus ja meie seas.

PÜHAPÄEV 7. JAANUAR 2007
ÃœHENDATUD TAEVAGA – MAAILMA LUNASTAJA KAUDU

Lektsioonid: Psalm 72; Matteuse 2:1-12

Pühakirjatekst räägib meile täna õiglasest kuningast, kes on Jeesus Kristus, meie Päästja. Õigluse avalikukssaamine tähendab seda, et õiglusetus saab ilmsiks. Jeesuse oma rahva seas olid mõned, kes nägid Jeesuses ohtu oma privileegidele ning võimule; aga seal olid ka need, kes nägid Teda Jumal-inimesena, kes liidab meid taevaga saades üheks meie seast. Andku Jumal armu, et me näeksime Teda sellisena nagu Tema on.

PALVE: Eesti Apostlik Õigeusu Kirik palvetab koos meie vendade ja õdedega Euroopas, et usust tulenev vägivald võiks lõppeda kogu maailmas. Palume, et rahu Jumal valgustaks eri Kirikute ja ka teiste uskkondade juhte töötama koos rahu heaks ning igasuguse usulise äärmusluse ja fundamentalismi vastu. Palume Issandalt neile arusaamist, et nende ülesanne on edendada rahu ja leppimist, mitte lõkkele puhuda viha, mis viib veretöödeni. Aamen.

Metropoliit Stefanos,
Eesti Apostlik Õigeusu Kirik

ESMASPÄEV 8. JAANUAR 2007
ÃœHENDATUD TAEVAGA – KÕIKIDELT MAADELT

Lektsioonid: Jesaja 60: 1-6, 9; Efeslastele 3:1-12

Lunastus tuleb juutidelt, kuid ei ole ainult nende jaoks määratud. Pärast seda, kui pääste sai avalikuks valitud rahvale, on Kristus kättesaadav kõikidele rahvastele. Seepärast on meie ülesandeks Kristuse missiooni edasiviimine selleks, et Hea Sõnum Jumala Kuningriigist võiks jõuda kõikide rahvasteni.

PALVE: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik palvetab koos meie vendade ja õdedega Euroopas: – Me täname Sind, Jumal, et Sa igaüht armastad ja kutsud oma Poja Jeesuse Kristuse läbi oma riiki inimesi kõigist maadest, rahvaist, suguharudest ja keeltest. Temas on taevariik ligi tulnud. Temas oleme üks jumalalaste pere – olgu rikkad, vaesed, targad, rumalad, noored või vanad. Ehita nõnda oma püha, üleilmset kirikut ja aita meid tunnistada Kristust – kuni maailma äärteni. Aamen.

Peapiiskop Andres Põder,
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

TEISIPÄEV 9. JAANUAR 2007
ÃœHENDATUD TAEVAGA – JUMALA TALLE LÄBI

Lektsioonid: Jesaja 42:1-9; Matteuse 3:13-17

Jeesus ei viinud lunastööd läbi mitte inimliku tegevuse kaudu. Ristija Johannes ütles Tema kohta – “Ta on Jumala Tall.” Ja kannatava Talle kaudu – oma armsa Poja kaudu – igatses Isa meid taevaga ühendada.

PALVE: Meie, Eesti katoliiklased, palvetame koos meie õdede ja vendadega Euroopas: — Issand, oma ristisurma kaudu oled Sa inimkonna lunastanud. Õpeta meile kuidas Sinu risti armastada ja sellest rõõmustada, et mõista, et ilma isikliku armastusohvrita ei ole armastust olemas. Aamen.

Piiskop Philippe Jourdan,
Rooma Katoliku Kirik Eestis

KOLMAPÄEVAL 10. JAANUARIL 2007
TAEVAGA ÃœHENDATUD – VAIMU VASTUVÕTMISE LÄBI

Lektsioonid: Psalm 89:20-29; Luuka 3: 15-16, 21-22

Püha Vaimu väljavalamise kaudu on Jumal taastanud Paabeli torni ehitusega seotu – kildkonnad, arusaamatused suhtlemises, arusaamatused. Meid Püha Vaimuga ristides lubab Jeesus meil juua tõelisest Allikast ja seob meid kokku taevaga, et Isa sõnum võiks ka meieni kostuda: “….sinust on mul hea meel.”

PALVE: Ãœhinenud Metodisti Kirik Eestis palvetab koos oma vendade ja õdedega Euroopas – Meie Taevane Isa, me täname Sind ja ülistame Sind, et Sa pole meid mitte vaeslasteks jätnud, vaid oled läkitanud meile TEise Lohutaja, kes on alati meiega – tõe Vaimu. Me palume, et Püha Vaim võiks meid jätkuvalt õpetada ja Sinu Sõna meelde tuletada, et Püha Vaim võiks juhtida meid kõige tõe sisse, et Püha Vaimu vägi võiks anda meile jõu olla Sinu tunnistajad selles maailmas. Me palume seda Sinu Poja ja meie Päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.

Superintendent Taavi Hollman,
Eesti Metodisti Kirik

NELJAPÄEV 11. JAANUAR 2007
TAEVAGA ÃœHENDATUD – SAADES UUEKS RAHVAKS

Lektsioonid: Apostlite teod 10: 34-38; Markuse 1:1-11

Jumalale ei ole omane lemmikute valimine. Igaüks, kes tuleb Tema juurde meelt parandades ja õiglust otsides, leiab vastuvõtmise Jumala poolt. Igaühest, kellele on andestatud, saab uus loodu ja ta saab taevaga ühendatud uues elus.

PALVE: Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit palvetab koos oma vendade ja õdedega Euroopas, et meie elu Kristuse Ihus ja Vaimus peegeldaks seda lõplikku ühtsust isikute ja spiritualiteetide paljujuses. Oma kogukonnas tunnustame me oma kõrgeimat kutsumust ja eesõigust olla üks rahvas, uus Iisrael, kõikidest keeltest ja suguharudest maailmas. Me igatseme kiita ja ülistada Sind, Meister, kõikide oma lauluannetega kui imeline hulkade laulukoor Sinu eskatoloogilisel laulupeol. Aamen..

Pastor Meego Remmel,
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit,
Eesti Evangeelse Alliansi president

REEDE 12. JAANUAR 2007
TAEVAGA ÃœHENDATUD – MAISES PULMASÖÖMA-AJAS

Lektsioonid: Jesaja 62: 1-5; Johannese 2:1-11

Võiks ju arvata, et Jeesuse esimene ime toimus eriliselt religioosses olukorras. Tegelikult aga toimus see väga teistsuguses sotsiaalses olukorras – pulmapeol. Meid ei ole unustatud ega maha jäetud, Jeesus on kohal meie maistes sööma-aegades ja Tema liidab kokku kõik need, kes Ta kutse vastu võtavad, taevasele pidusööma-ajale.

PALVE: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik palvetab koos meie vendade ja õdedega Euroopas Jumala poole, et Sina võiksid anda meile silmi näha Sinu tööd meie kogudustes ja meie isiklikes eludes. Anna meile taevast puudutust, et meie maine elu ja teenimine oleks enam mõjutatud ülevalt. Õpeta meid aru saama ja hindama oma igapäeva-elu kui eelmaitset taevasest osadusest. Me palume, et ühel päeval me võiksime süüa ja juua koos Sinuga ja kõigi pühadega Taevases Kuningriigis. Aamen.

Piiskop Ago Lilleorg,
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

LAUPÄEV 13. JAANUAR 2007
TAEVAGA ÃœHENDATUD – ME OLEME JUMALA AUHIILGUSE EDASIKANDJAD

Lektsioonid: Korintose 1 kiri 12:1-11; Johannese 1:1-14

Jumal on kutsunud meid Jeesuses Kristuses. Me oleme peegeldamas Tema auhiilgust sellesse maailma halastustööd tehes. Seda tehes ei ole aga me mitte jäetud üksi – Ta on oma Püha Vaimu välja valanud, kes annab meile ande selleks teenistuseks.

PALVE: Eesti Evangeelsete Vabakoguduste Liit palvetab koos meie vendade ja õdedega Euroopas, et Jumal saaks nähtavaks ja tuntuks kõigi meie kaudu, kes me usume Issandasse Kristusesse, kes Taevase Isa auhiilguse väes äratati surnuist üles! Me palume, et seesama Jumala auhiilguse sära, millega Kristus on riietatud taevas, võiks ka maapealse koguduse evangeeliumi kuulutuse kaudu särada iga inimese sees kui valguse sähvatus pimedas maailmas! Me palume, et inimesed meie ümber võiksid kogeda Jumala väge, mis muudab inimesed seesmise inimese poolest Kristuse sarnaseks. Me palume, et Jumala headus, halastus ja Tema taevane vara saaksid inimeste südame väärtustes tähtsamaks ja ihaldatavamaks kui ükski maine vara. Aamen.

Pastor Janek Pallase,
Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit

PÜHAPÄEV 14. JAANUAR 2007
TAEVAGA ÜHENDATUD TALLE PULMASÖÖMA-AJAS

Lektsioonid: Psalm 96; Ilmutuse 4: 8b-11, 5:8-14

Me oleme ootamas Taevast Talle pulmaõhtusööma-aega, kui Tema auhiilgus saab ilmsiks kogu loodule ja iga põlv nõtkub Tema eest ning kuulutab Teda kui Issandat. Me ootame seda, kui saame kõigi pühadega ühendatud uue ülistuslaulu laulmisel igavesest ajast igavesti Meie Issanda ja Lunastaja juures.

PALVE: Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik palvetab koos meie vendade ja õdedega Euroopas Jumala poole – Kõigeväeline Jumal, oma Vaimu kaudu oled Sa meid teinud üheks Sinu pühadega taevas ja maa peal: anna meile meie maisel palverännakul seda, et oleksime alati toetatud taevasest armastuse ja palve osadusest ja ja kogeksime seda, et oleme ümbritsetud Sinu pühade tunnistusest Sinu väest ja armust. Me palume seda Jeesuse pärast, kes elab ja valitseb nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Peavikaar dr Heigo Ritsbek,
Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik
Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär