EEA põhikiri 2021

EEA põhikiri_2021

Mittetulundusühingu “Eesti Evangeelne Allianss“
Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimeks on „Eesti Evangeelne Allianss“ (edaspidi EEA).
1.2. EEA on kristlaste ühendus, kes tunnistavad Kolmainu Jumala ilmutust Piiblis ning
väljendavad oma usku armastavas osaduses, praktilises kristlikus teenimises ja evangeelses
tegevuses.
1.3. EEA asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4. EEA on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub
Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest
selle kohastest normatiivaktidest.

2. Eesmärk ja põhitegevus.
2.1. EEA eesmärgiks on ühendada Eesti evangeelseid kristlasi ja tegutseda Eestimaa
evangeliseerimise nimel.
2.2. Innustada ning teostada kristlaste vahel ühist palve-, evangelismi- ja misjonitööd nii Eestis
kui väljaspool.
2.3. Vahendada informatsiooni evangeelsete ühenduste ja organisatsioonide vahel.
2.4. Aidata ellu viia ühisprojekte koolituseks, meedia kastutamiseks, anda välja trüki-, audio- ja
videomaterjale jne.

3. Liikmelisus
3.1. EEA liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja
nõuetele ja tunnistab EEA usupõhimõtteid.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku avalduse alusel.
3.3. Juhatus korraldab EEA liikmete arvestust.
3.4. Liikmelisus ei ole üleantav.
3.4.1. EEA liikmed tasuvad liikmemaksu.
3.4.2. Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse.
3.4.3. Liikmemaks tasutakse vabatahtliku annetusena.
3.4.4. Liikmemaksu suuruse määrab kindlaks üldkogu.
3.5. Eestseisus võib oma otsusega arvata liikme EEAst välja:
3.5.1. kui ta on rikkunud käesolevat põhikirja või EEA esinduskogude või juhtimisorganite
otsuseid;
3.5.2. kui ta on sooritanud ebaväärika teo või propageerinud mittekristlikke eluviise;
3.5.3. kui ta on kahjustanud EEA mainet;
3.6. Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.7. Otsuse liikme väljaarvamise kohta võib edasi kaevata EEA üldkoosolekule.

4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1. EEA liikmel on õigus
4.1.1. osa võtta üldkogu koosolekust;
4.1.2. valida ja olla valitud EEA juhtimis- ja kontrollorganitesse;
2
4.1.3. saada teavet EEA tegevuse kohta;
4.1.4. teha ettepanekuid juhatusele ja üldkogule;
4.1.5. osaleda toimkondade töös
4.1.6. astuda välja EEA-st.
4.2. EEA liige on kohustatud:
4.2.1. täitma põhikirja nõudeid ja EEA juhtimisorganite otsuseid;
4.2.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ettenähtud suuruses ja tähtajal.

5. EEA üldkogu.
5.1. EEA kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkogu.
5.2. Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides EEA juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või
põhikirjaga antud eestseisuse või juhatuse pädevusse.
5.3. Üldkogu ainupädevus:
5.3.1. põhikirja muutmine;
5.3.2. eestseisuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5.3.3. juhatuse liikmete, sealhulgas presidendi, asepresidendi ja peasekretäri valimine ja
tagasikutsumine;
5.3.4. tegevussuundade, plaanide, majandusaruannete ja eelarve kinnitamine;
5.4. EEA üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt kindlaksmääratud ajal ja kohas. Juhatus
peab korralise üldkogu kokku kutsuma kord aastas majandustegevuse aastaaruande
kinnitamiseks. Teade aja-, koha- ja päevakorraga saadetakse EEA liikmele üks kuu ette
üldjuhul e-maili teel. Erivajadusel paberkandjal. Üldkogu toimumise teade peab olema
kodulehel ja muudes EEA infokanalites.
5.5. Erakorralise üldkogu kutsub juhatus kokku 1/10 EEA liikmete kirjalikult põhjendatud
nõudmisel või seaduses sätestatud juhtudel. Teade aja-, koha- ja päevakorraga saadetakse
EEA liikmetele üks nädal ette.
5.6. Üldkogu võib toimuda interneti vahendusel mõnes virtuaalses keskkonnas ja on õiguslik
kui sellest on teatatud õiguspäraselt.
5.7. Üldkogu läbiviimine.
5.7.1. Üldkogu juhatab peasekretär või tema poolt volitatud isik.
5.7.2. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud nõuete kohaselt.
5.7.3. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus
osalenud EEA liikmetest.
5.7.4. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkogul osalenute nõusolek.
5.8. Liiget võib esindada üldkogul teine EEA liige. Esindajal peab olema selleks kirjalik
volitus.

6. EEA eestseisus
6.1. Eestseisus on EEA kõrgeim esinduskogu üldkogude (volinike koosoleku õigustes) vahelisel
ajal. Eestseisus lähtub oma tegevuses üldkogu otsustest.
6.2. Eestseisus koosneb: toimkondade juhid, juhatuse liikmed, EEAga liitunud konfessioonide
ja misjoniorganisatsioonide esindajad (esindaja peab olema ka isiklikult EEA liige) ja
teistest juhatuse poolt soovitatud isikutest.
6.3. EEA eestseisus:
6.3.1. kuulab vähemalt kaks korda aastas ära juhatuse tegevusaruande,
6.3.2. teeb ettepanekuid toimkondade moodustamise ja lõpetamise kohta;
3
6.3.3. kinnitab EEA juhatuse ettepanekud kuulumiseks rahvusvahelistesse
organisatsioonidesse;
6.3.4. täidab teisi käesolevast põhikirjast ja üldkogu otsustest tulenevaid ülesandeid.
6.4. EEA eestseisuse kokkukutsumine
6.4.1. Peasekretär kutsub eestseisuse koosoleku kokku vähemalt kaks korda aastas või
vastavalt vajadusele kahenädalase etteteatamisajaga teatades eestseisuse liikmetele
eestseisuse toimumise aja, koha ja päevakorra projekti. Eestseisuse esimees kutsub
eestseisuse kokku oma algatusel või EEA eestseisuse 1/10 eestseisuse liikmete
ettepanekul.
6.4.2. Eestseisuse erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt 7 päeva.
6.5. Eestseisuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/5 eestseisuse liikmete arvust.
6.6. Eestseisuse liige võib kirjaliku volitusega anda oma hääle teisele eestseisuse liikmele.

7. EEA juhatus
7.1. Juhatus koosneb 3 – 7 liikmest. Juhatuse volitused kestavad 5 aastat.
7.2. Juhatuse tööd juhib peasekretär. Vajadusel delegeerib ta ülesanded mõnele teisele juhatuse
liikmele.
7.3. Juhatus juhib EEA tegevust lähtudes oma tegevuses üldkogu otsustest. Juhatus lähtub oma
tegevuses üldkogu ja eestseisuse otsustest.
7.4. Juhatus koguneb vastavalt vajadusele aga mitte harvem kui 4 korda aastas.
7.5. Juhatus võtab vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse
otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.
7.6. EEA juhatus:
7.6.1. täidab üldkogu otsuseid ning võtab EEA nimel vastu otsuseid ja avaldusi;
7.6.2. korraldab EEA tegevust rahvusvahelisel tasandil rahvusvaheliste
organisatsioonidega liitumiseks ja neist lahkumiseks;
7.6.3. otsustab EEA liikmeks vastuvõtmise ja esitab ettepaneku eestseisusele liikmete
EEAst väljaarvamise kohta;
7.6.4. juhib majandustegevust;
7.6.5. annab oma tegevusest aru üldkogule ja eestseisusele;
7.6.6. korraldab liikmete arvestust;
7.6.7. korraldab raamatupidamist;
7.6.8. valmistab ette ja esitab eestseisule kinnitamiseks tegevuskavad ja projektid;
7.6.9. koostab eelarve;
7.6.10. kutsub kokku üldkogu vastavalt eestseisuse otsusele;
7.6.11. esitab üldkogule kinnitamiseks majandusaasta aruande;
7.6.12. esitab eestseisusele kinnitamiseks EEA osalusel erinevate organisatsioonidega
sõlmitavad lepped;
7.6.13. esindab EEAd suhetes teiste organisatsioonidega ning peab nendega läbirääkimisi;
7.6.14. täidab teisi põhikirjast ning üldkogu ja eestseisuse otsustest tulenevaid ülesandeid,
mida ei ole sõnaselgelt antud mõne muu põhikirjalise organi pädevusse.
7.6.15. Juhatuse liikmed võivad esindada EEAd kõigis õigustoimingutes üksinda juhatusega
kooskõlastatud otsuse alusel.

8. EEA peasekretär
8.1. Peasekretär on EEA tegevjuht. Ta valmistab ette üldkoosoleku, eestseisuse ja juhatuse
koosolekuid ja esindab EEA-i.

9. Toimkonnad
9.1. Eestseisus teeb ettepanekuid moodustada toimkondi.
9.2. Juhatus kinnitab toimkondade koosseisu ja juhid.
9.3. Toimkonna juht on aruandekohustuslik juhatusele.

10. EEA vara.
10.1. EEA vara tekib:
10.1.1. liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest,
10.1.2. EEA vara kasutamisest ja tegevusest saadud tulust, riigi ja kohalike omavalitsuste
majandusabist, annetustest, pärandustest, kingitustest, korjandustest ja muudest
laekumistest.
10.2. EEA kasutab ja käsutab tema omandis või valduses olevat vara ja saadavat tulu
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

11. Kontroll ja revideerimine.
11.1. Üldkogu teostab järelevalvet teiste EEA organite tegevuse üle. Selle ülesande
täitmiseks võib üldkogu määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
11.2. Revideerimine peab toimuma kord aastas.

12. EEA tegevuse lõpetamine.
12.1. EEA tegevus lõpetatakse:
12.1.1. üldkogu otsusega;
12.1.2. pankroti menetluse alustamisel EEA vastu;
12.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.7
12.2. EEA tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses
ettenähtud korral ja viisil.
12.3. Vara jaotamine
12.3.1. EEA lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud
vara üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ja sarnaste eesmärkidega ühingule või
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

13. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Põhikiri kinnitatud asutamislepinguga 08.jaanuaril 2000
Põhikiri muudetud 26. aprillil 2003 üldkoosolekul
Põhikiri muudetud 15. märtsil 2008 aastakoosolekul
Põhikiri muudetud 19. mail 2012 üldkogul
Põhikiri muudetud 28. märtsil 2013 üldkogul
Põhikiri muudetud 14.detsembril 2021 üldkogul

EEA juhatuse liige: Indrek Luide